ออกแบบเว็บไซต์ตามกฎ 10 ข้อ

การออกแบบเว็บไซต์ตามหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์

  1. ภาพประกอบเว็บไซต์ควรใช้ ไฟล์ภาพ WEBP เพื่อลดขนาดภาพให้เล็ก ทำให้โหลดได้เร็วยิ่งขึ้น
  2. ใส่ Alt Tag หรือ Alt Text เพื่อทำ Image SEO 
  3. ควรมี External Links และ Internal Links 
  4. หลีกเลี่ยงการใช้โฆษณา Pop-up
  5. ควรใส่  SSL Certificate (HTTPS )
  6. ไม่ควรมีหน้า  Error 404 Not Found
  7. จัดทำ Redirect 301
  8. ชื่อ Domain สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
  9. ใช้ Hosting ที่ได้มาตรฐาน
  10. ออกแบบเว็บไซต์ตามหลัก UX , UI

Website illustrations should use WEBP image files to reduce image size. Makes it load faster.

Enter Alt Tag or Alt Text to do Image SEO.

There should be External Links and Internal Links.

Avoid Using Pop-up Ads

You should include  SSL Certificate (HTTPS ).

There should not be a  Error 404 Not Found page.

Create Redirect 301

Domain names are short, concise, and easy to understand.

Use standard Hosting

Website design according to UX, UI principles

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Website